ເລືອກກິນອາຫານຕາມກຸ໊ບເລືອດ

1. ກຸ໊ບເລືອດ O: ລະບົບເຜົາຜານບໍ່ຄ່ອຍດີ,ຕຸ້ຍງ່າຍ,ກິນພວກຊີຟູດດີກວ່າກິນຊີ້ນສັດໄຂມັນສູງ.

 

2. ກຸ໊ບເລືອດ A: ຍ່ອຍຊີ້ນສັດ ແລະ ນົມໄດ້ບໍ່ດີ,ໃຫ້ເນັ້ນກິນຜັກ ແລະ ກິນຖົ່ວເພື່ອເພີ່ມໂປຣຕີນ.