10 ໝາກໄມ້ວິຕາມິນຊີສູງ ທີ່ຫາຊື້ໄດ້ງ່າຍໆ ກິນໄດ້ປະຈຳ

ວິຕາມິນຊີມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຊ່ອຍສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໃຫ້ຮ່າງກາຍ. ສະນັ້ນໝັ່ນກິນໝາກໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຢ່າໃຫ້ຂາດເດີ.

1. ໝາກລຳໄຍ

 

 

 

 

 

 

2. ໝາກລິ້ນຈີ່