ລົງໂຄສະນາຮ້ານໃໝ່

ຖ້າທ່ານຢາກແນະນຳຮ້ານອາຫານກັບ Zap, ທ່ານຕ້ອງເຂົ້າລະບົບກ່ອນ ຫຼື ສ້າງບັນຊີໃໝ່ ຢູ່ບ່ອນນີ້